آیین نامه صندوق تعاون و رفاه کانون

اساسنامه کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران

Rate this item
(0 votes)

  به نام خدا

 

     اساسنامه

کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران


 

1394

  

فصل یکم : تعریف و کلیات

ماده 1- کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران که به اختصار " کانون " نامیده می شود؛ نهادی است صنفی و غیر انتفاعی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل که توسط فیلمنامه نویسان حرفه ای سینمای ایران به منظور اجرای اهداف مندرج در این اساسنامه تشکیل شده است.

ماده 2- کانون به هیچ گروه و تشکیلات سیاسی وابستگی ندارد.

ماده 3- کانون برای مدت نامحدود تشکیل و مرکز آن در تهران است.

ماده 4- کانون با حفظ استقلال کامل می تواند با سایر اصناف سینمایی، ارتباط و همکاری صنفی و نیز تبادل فرهنگی، حقوقی داشته باشد.

تبصره : پس از تاسیس خانه سینما و با تصویب مجمع عمومی، کانون به عضویت خانه سینما در آمده است که البته این عضویت نباید هیچگاه مغایر و مخالف با اصل استقلال کانون باشد.

 ماده 5- فیلمنامه نویس حرفه ای در این اساسنامه به کسی اطلاق می شود که فیلمنامه یک فیلم سینمایی را نوشته باشد و این فیلمنامه توسط یک تن دیگری کارگردانی شود.

تبصره : در این اساسنامه مقصود از فیلمنامه متنی است که بر اساس آن یک فیلم سینمایی به شرح زیر ساخته شده باشد :

الف: پروانه ساخت سینمایی داشته و در یک جشنواره داخلی نمایش داده شود.

 ب: پروانه نمایش سینمایی داشته باشد.

 

فصل دوم: اهداف و وظایف

 

ماده 6 کوشش در جهت دفاع از حقوق حرفه ای ،صنفی ، فرهنگی و اجتماعی اعضا و حمایت از امنیت شغلی و ارتقای سطح اقتصادی زندگی و وضعیت معیشتی آنان ،تلاش به منظور نیل به همگرایی صنفی و نهادینه ساختن رفتار حرفه ای و تخصصی در بین اعضا و در صورت امکان تلاش در جهت ایجاد کار.

ماده7  - کوشش برای گسترش آگاهی های عمومی و تخصصی و ارتقای سطح کارایی اعضا و رشد ارزش کیفی فیلمنامه ها و ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیت حرفه ای اعضا.

ماده 8 - کوشش برای مشارکت در تصمیم گیری ها و تدوین سیاست های فرهنگی و اقتصادی سینمای ایران ، بویژه حمایت از حرفه فیلمنامه نویسی و پیشنهاد اصلاح و تغییرقوانین و مقررات سینمایی با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتضای زمان وارایه آن به مراجع صاحب صلاحیت و مراوده صنفی وفرهنگی با افرادی که دراین حرفه و دیگر اصناف سینمایی فعالیت دارند ، به منظور دستیابی به اهداف.

ماده9  - برگزاری همایش ها و سمینارهای فرهنگی و آموزشی،تبادل اطلاعات و تجربیات میان اعضا و کارشناسان و فیلمنامه نویسان داخلی و خارجی ،  نمایش فیلم و چاپ و انتشارفیلمنامه های برتر و فعالیت های مشابه دیگر .

 

فصل سوم : عضویت

 

ماده 10 متقاضیان عضویت درکانون می باید هنگام درخواست عضویت، تابعیت ایرانی و یا مدرکی دال بر اقامت دائم در ایران داشته باشند، سابقه کیفری موثر نداشته باشند و حکم مراجع داوری خانه سینما را بلا اثر نگذاشته باشند.

ماده 11- عضویت در کانون با تأیید شورای مرکزی و با رعایت آیین نامه های داخلی و انجام مفاد زیر امکان پذیر است:

1-درخواست کتبی برای عضویت و ارائه مدارک لازم 2- پذیرفتن کلیه مفاد اساسنامه کانون و مقررات مصوبه ی کانون  3- پرداخت حق ورودیه و تعهد پرداخت حق عضویت سالانه

ماده12- عضویت در کانون به چهار نوع عضویت پیوسته، موقت، وابسته و افتخاری تقسیم می شود.

ماده 13- متقاضی عضویت پیوسته  بایستی نام او انحصارا به عنوان فیلمنامه نویس یا یکی از فیلمنامه نویسان  در عنوان بندی دو فیلم سینماییِ دارای پروانه ساخت سینمایی یا پروانه نمایش سینمایی که توسط دیگری کارگردانی شده،ذکر شده باشد .

تبصره1 :عناوینی همچون مشاور فیلمنامه ، بر اساس طرحی از ... ، بر اساس فکر یا ایده ای از ... ، بازنویسی ، پرداخت نهایی و ... مشمول شرایط عضویت نخواهد بود.

تبصره2 :عضو پیوسته ای که از تاریخ پروانه نمایش و یا پروانه ساخت آخرین اثرش هفت سال گذشته باشد بر حسب تصمیم شورای مرکزی عضو موقت خواهد شد.

تبصره 3: شرط ساخت فیلمنامه توسط دیگری ( ماده 5) در تمام سالهای عضویت، معتبر و مورد توجه است.

تبصره 4: عضو پیوسته ای که فیلمنامه6فیلم سینمایی در کارنامه خود داشته باشد شامل تغییر عضویت نخواهد شد.

تبصره 5: عضو پیوسته  دارای 65 سال سن شامل تغییر عضویت نخواهد شد.

ماده 14 متقاضی عضویت موقت باید نام وی انحصارا به عنوان فیلمنامه نویس یا یکی از فیلمنامه نویسان در عنوان بندی یک فیلم سینماییِ دارای پروانه ساخت سینمایی  یا دارای پروانه نمایش سینمایی که توسط دیگری کارگردانی شده، ذکر شده باشد .

تبصره: عضو موقتی که از تاریخ نمایش تنها اثرش ده سال گذشته باشد تعلیق عضویت خواهد شد.

ماده 15 متقاضیان عضویت که اعضای پیوسته ی اصناف دیگر هستند ، ضمن داشتن شرایط ماده 13 و یا 14عضو وابسته کانون تلقی می شوند . 

 ماده 16 - اعضای افتخاری به تشخیص شورای مرکزی و با رای موافق مجمع از میان نویسندگان  محققان و پژوهشگران ، استادان دانشگاه ، هنرمندان - که منشاء خدمات موثر به فیلمنامه نویسی شده اند- برگزیده می شوند.

ماده 17- اعضای کانون حق عضویت در تشکیلات صنفی موازی کانون فیلمنامه نویسان را ندارند.

ماده 18- اعضای پیوسته ، موقت و وابسته که دو دوره متوالی حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشند ، تعلیق عضویت شده و کلیه امتیازات اعضای کانون از آنها سلب خواهد شد و عضویت مجددا آنها منوط به درخواست کتبی عضو و بررسی مجدد خواهد بود.

تبصره1: عضو تعلیق شده تا یک ماه پس از تعلیق فرصت دارد از طریق بازرس کانون تقاضای رسیدگی و فرجام نماید.

تبصره2: چنانچه تعلیق عضویت به دلیلی غیر از نپرداختن حق عضویت و یا تبصره ماده 14 باشد، عضو تعلیق شده با در خواست از بازرس می تواند تقاضای فرجام خواهی در مجمع عمومی کرده و بازرس نیز موظف است در اولین مجمع عمومی عادی ، تعلیق عضویت فرد را  به رای مجمع عمومی بگذارد.

ماده 19 اعضای موقت، وابسته و افتخاری نمی توانند نامزد عضویت در شورای مرکزی و بازرس کانون شوند، اما از سایر امتیازات عضویت کانون برخوردارند.

ماده 20- شورای مرکزی همه ساله پیش از صدور کارت عضویت ، وضعیت اعضای کانون را به لحاظ نوع عضویت بررسی و بر اساس اعلام رأی ، نوع عضویت اعضای کانون تعیین و روی کارت عضویت درج می شود. بدیهی است شورای مرکزی کانون می تواند نسبت به تعلیق عضویت اعضایی که مبادرت به تخلف از مواد اساسنامه یا ارتکاب اموری که موجب هتک حیثیت و شان حرفه ای شده باشد ،اقدام نمایند.

 

فصل چهارم : ارکان کانون

 

ماده 21 ارکان کانون عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- شورای مرکزی 3- بازرس

 

فصل پنجم : مجمع عمومی

 

ماده 22 مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری کانون متشکل از اعضای پیوسته و وابسته و  موقت است.

تبصره: حضور اعضای موقت و وابسته با رعایت ماده 20 صورت خواهد گرفت.

ماده 23 مجمع عمومی کانون به دو صورت عادی و فوق العاده برگزار می شود.

ماده 24مجمع عمومی عادی به دعوت شورای مرکزی و هر سال در یک نوبت تشکیل می شود.

تبصره: به تشخیص شورای مرکزی مجمع عمومی عادی می تواند هر سال تا چهار نوبت نیز برگزار شود.

ماده 25- فراخوان مجامع عمومی  در روزنامه کثیرالانتشار و یا سایت رسمی خانه سینما اعلام  می شود. در این دعوت، مکان  وزمان دقیق و قطعی برگزاری جلسه - برای حداقل بیست روز آینده و دستور العمل جلسه قید خواهد شد.

ماده 26- در ابتدای تشکیل جلسات مجامع عمومی فهرست  کلیه اعضا حاضر در یک نسخه تهیه و در دسترس حاضران قرار داده می شود تا مقابل نام خود را امضاء کنند.

ماده 27 - مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک ( پیوسته ،موقت و  وابسته) رسمیت می یابد و چنانچه در اولین نشست، تعداد اعضاء در مجمع به حد نصاب نرسد، شورای مرکزی با فراخوان مجدد، - طبق فراخوان ماده25- جلسه بعدی را با حضور هر تعداد از  اعضاء برگزار خواهد کرد .بدیهی است تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه لازم الاجرا است.

ماده 28 تصمیم های مجمع عمومی عادی کانون با کسب موافقت اکثریت مطلق آرای اعضا حاضر( نصف + 1)  به تصویب می رسد .

تبصره 1:مشروط به اینکه جمع آرا مخالفان و ممتنع بیش از موافقان نباشد.

تبصره 2: هر یک از اعضاء پیوسته می توانند فقط وکالتنامه از یک عضو غائب داشته باشند.وکالتنامه با امضاء موکل به صورت کتبی باید به بازرس تحویل گردد.

ماده 29- در صورتی که اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه طی یک جلسه خاتمه نپذیرد جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل و حداکثر برای دو هفته بعد باید تشکیل گردد.

ماده 30 وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از :  

30)1- استماع و رسیدگی به گزارش فعالیت های اجزائی و مالی شورای مرکزی و بازرس

30)2   توجه ورسیدگی به خط مشی وپیشنهاد های ارایه شده از سوی شورای مرکزی و تصویب آنها در صورت تشخیص و موافقت

30) 3-انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس .

30)4- انتخاب عضو افتخاری و فرجام خواهی عضو تعلیق شده بر اساس تبصره 2 ماده 18

30)5- به تشخیص شورای مرکزی در مواردی که تصمیم گیری از اقتدار شورای مرکزی خارج باشد.

ماده 31- جلسه مجمع عمومی که با دستور جلسه انتخابات برگزار می شود را رئیس شورای مرکزی کانون به اتفاق دو تن از اعضاء شورا و بازرس افتتاح می کنند و سپس با تعیین رئیس سنی جلسه و دو منشی و یک ناظر ، از میان اعضاء داوطلب ، اداره جلسه به آنها سپرده می شود. رئیس سنی و دومنشی و ناظر نباید از اعضای شورای مرکزی و بازرس و نیز نباید کاندیدای این سمت ها باشند.

 

ماده 32 مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل می شود : 

32) 1- اصلاح اساسنامه

32)2- انتخابات جهت ترمیم شورای مرکزی و بازرس مطابق با اساسنامه

32)3پیشنهاد عزل شورای مرکزی و بازرس و انتخابات پیش از موعد

32) 4-بررسی پیشنهاد  انحلال کانون و در صورت تصویب، تعیین مدیر تسویه و نحوه اجرای ان

ماده 33- نحوه فراخوان   مجمع فوق العاده نیز همانند مجمع عادی مطابق با ماده 25 انجام خواهد گرفت.

ماده 34ـ مجمع عمومی فوق العاده ، در مرتبه اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء پیوسته ، موقت و وابسته و در مرتبه دوم با حضور هر تعداد رسمیت می یابد.

تبصره : برای انحلال کانون ، رای حداقل دو سوم اعضاء کانون الزامی است .

 ماده 35 مجمع عمومی فوق العاده به طریق زیر فراخوان می شود :

1-                با درخواست شورای مرکزی

2-                با درخواست رئیس کانون و دو نفر از اعضاء شورای مرکزی

3-                تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء پیوسته از رئیس شورای مرکزی و یا  بازرس و الزام آنها به فراخوان.

4-                با درخواست  بازرس کانون

 

فصل ششم : شورای مرکزی، وظایف و اختیارات

 

ماده 36 مدیریت و اداره کانون بر عهده شورای مرکزی است که مرکب از هفت نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است. این افراد از میان اعضای پیوسته حاضر در جلسه ی مجمع عمومی که داوطلب عضویت در شورای مرکزی هستند ، با کسب اکثریت آراء انتخاب می شوند .

ماده 37 اعضای شورای مرکزی  نمی توانند بیش از سه دوره متوالی انتخاب و عضو شورای مرکزی شوند .

ماده  38- دوره قانونی فعالیت شورای مرکزی دو سال است.

ماده 39- رئیس شورای مرکزی قبلی و یا خزانه دار قبلی  موظفند ظرف پانزده روز پس از انتخاب شورای مرکزی جدید ،چک ، اسناد و وجوه و اوراق بهادار را طی صورت جلسه ای به بازرس  شورای مرکزی جدید تحویل دهند و بازرس جدید نیز موظف است ظرف 15 روز این اوراق را بررسی کرده و طی ارائه گزارشی به شواری مرکزی جدید تسلیم نمایند.

تبصره: چنانچه بازرس جدید  برای بررسی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد باید کتبا این موضوع را به شورای مرکزی جدید اطلاع دهد و این زمان حد اکثر برای15 روز دیگر قابل تمدید است.

ماده 40 اعضای شورای مرکزی موظفند حداکثر تا پانزده ( 15) روز بعد از انتخاب، رئیس و نایب رییس و خزانه دار و دبیر کانون را با رای مخفی و با نظارت بازرس از میان خود برگزیده و معرفی کنند.

تبصره 1 :  هر عضو منتخب شواری مرکزی بیش از دو دوره متوالی نمی تواند رئیس شواری مرکزی باشد.

تبصره2: نایب رییس  در غیاب رییس همان وظایف رییس را دارد به غیر بند 3 ماده 48

ماده 41-خزانه دار به اتفاق رئیس اختیارات مالی کانون را به عهده می گیرند. اسناد و مدارک مالی با امضای این دو نفر( رئیس و  خزانه دار) اعتبار می یابد.

تبصره 1 : دبیر به منظور ضبط و نگهداری مذاکرات و مصوبات شورای مرکزی برگزیده می شود.

تبصره 2: رئیس شورای مرکزی نبایستی هیچ مسولیتی در مراکز دولتی سینمایی داشته باشد.

ماده 42 ترتیب و اعتبار جلسات : شورای مرکزی با دعوت رئیس و درغیاب وی نایب رئیس کانون درهرماه حداقل یک جلسه رسمی خواهد داشت.

ماده 43 جلسات شورای مرکزی کانون در شرایط زیر رسمیت دارد:

43)1 با حضور حداقل پنج نفرعضو اصلی .

43)2 با حضور حداقل چهار نفرعضو اصلی و داشتن وکالت رای حداقل از یک عضو اصلی غائب .

تبصره:در کلیه جلسات شواری مرکزی صورت جلسه ای توسط دبیر تنظیم و پس از امضاء حاضرین در بایگانی شواری مرکزی ثبت خواهد شد. مصوبات آن توسط رئیس و در غیاب وی توسط نائب رئیس پیگیری خواهد شد.

ماده 44اعضای شورای مرکزی درصورت غیبت غیرموجه مستعفی شناخته می شوند. غیبت غیرموجه یعنی غیبت در 4 جلسه رسمی متوالی و یا غیبت در7 جلسه رسمی غیر متوالی در طول یک سال بدون اطلاع و اجازه از شورای مرکزی .

ماده 45: تغيير رييس شورا با رای اکثریت اعضا شورای مرکزی ( 4 نفر) صورت خواهد گرفت.

ماده 46- در صورتی که به هر دلیل مجموع اعضاء اصلی و علی البدل به کمتر از 5 نفر برسد ، بایستی جهت ترمیم شورای مرکزی انتخابات برگزار شود.

ماده 47 استعفای جمعی شورای مرکزی با امضای حداقل پنج نفر از اعضای اصلی به معنای انحلال شورای مرکزی است. اما رئیس و خزانه دار تا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که بلافاصله با دعوت رئیس یا بازرس انجام می گیرد باید به وظایف خود ادامه دهند. رئیس کانون و یا بازرس موظف اند حداکثر تا چهل و پنج روز امکان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به عمل آورند.

 

 

فصل هفتم : وظایف رئیس شورای مرکزی

 

ماده 48 رئیس شورای مرکزی به وظایف زیر عمل می کند:

48)1 دعوت اعضای شورای مرکزی وبازرس به جلسه ی شورای مرکزی.

48) 2- اعلام تصمیم های کانون، پیگیری ونظارت براجرای مصوبات وگزارش به شورای مرکزی .

48) 3- امضای اوراق تعهد آور وابلاغ مکاتبات ومصوبات شورای مرکزی با استفاده از مهررسمی کانون

48) 4- شرکت در جلسات، کمیسیون ها ونشستهای مرتبط با کانون با هدف تحقق اهداف کانون وارایه گزارش آن به شورای مرکزی ومجمع عمومی .

تبصره 1: رئیس شورای مرکزی می تواند برای اجرای وظایف خود در مواردی به غیر از بند 3 از همین ماده نماینده یا نمایندگانی را معرفی کند.

تبصره 2 : رییس شورای مرکزی نمی تواند همزمان در استخدام دولت نیز باشد.

تبصره 3 : رییس شورای مرکزی نمی تواند همزمان عضو هیأت مدیره خانه سینما باشد.

 

فصل هشتم : بازرس ، وظایف و اختیارات

 

 ماده 49  مجمع عمومی کانون در جلسه ی رسمی و سالانه خود از بین اعضای رسمی پیوسته و حاضر در جلسه  یک نفر را به عنوان بازرس اصلی ویک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می کند.

تبصره 1 : بازرس اصلی و علی البدل می تواند فقط به مدت دو دوره متوالی ( 2 سال ) انتخاب شود .

تبصره 2 : بازرس اصلی و علی البدل نمی توانند همزمان عضو شورای مرکزی کانون و یا بازرس خانه سینما باشند.

تبصره 3 :بازرس اصلی  و علی البدل باید حداقل دو سوم ( 3/2 ) آرای حاضرین را کسب کنند . در صورتی که آرا به حد نصاب نرسد ، از بین 4 نامزد حائزین اکثریت آرا ، دومین مرحله انتخابات برگذار شده و دو نامزدی که بیشترین رای را دارند به ترتیب  عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب خواهند شد.

تبصره 4 :در صورت فوت یا استعفای بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف وی را تا انتخابات بعدی برعهده خواهد گرفت . در غیر این صورت بازرس علی البدل هیچگونه اختیار و مسئولیتی ندارد اما حضور او در جلسات کانون بلامانع است.

تبصره 5 :در مواقعی که انتخاب بازرس و شورای مرکزی همزمان باشد ، نامزدهای دو رکن ، همزمان تعیین و همزمان رای گیری می شود .

ماده 50 وظایف واختیارات بازرس اصلی :

50) 1 نظارت بر انطباق مصوبات شورای مرکزی با مفاد اساسنامه کانون و در صورت لزوم ارایه تذکر به شورای مرکزی وگزارش به مجامع عمومی و رسیدگی به شکایات اعضا کانون نسبت به عملکرد شورای مرکزی

50)2 مراجعه به کلیه ی دفاتر، پرونده ها، اسناد وپیمان های کانون و کمیته های کانون  با اطلاع رئیس شورای مرکزی.

50)3- حق حضور در کلیه جلسات شورای مرکزی و کمیته های کانون بدون داشتن حق رأی.

50)4 تنظیم وارایه گزارش در مورد عملکرد عملیاتی- مالی شورای مرکزی به مجامع عمومی .

50) 5- دعوت به مجمع عمومی فوق العاده طبق  بند 4ماده 35.

 

فصل نهم :  امور و منابع مالی

 

ماده 51-  سال مالی کانون منطبق با سال شمسی است واز ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد. خزانه دار تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد ترازنامه را آماده می کند و در اختیار رئیس شورای مرکزی قرار می دهد.   

ماده 52- هزینه های کانون از محل دریافت ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا تأمین می شود.

ماده 53- هرنوع کمک مالی با حفظ استقلال صنفی- فرهنگی از افراد وسازمان های حقیقی وحقوقی به صندوق کانون منتقل خواهد شد.

ماده 54- چنانچه کانون بتواند برای عضوی خدمات جنبی وفوق العاده انجام دهد که منتهی به کسب درآمدی برای عضو گردد، طبق آیین نامه های داخلی کانون در صدی از درآمد عضو به صندوق کانون واریز می شود.

ماده55- در جهت بالا بردن بنیه مالی، شورای مرکزی می تواند با موافقت مجمع عمومی وبا استفاده از موجودی صندوق خود در امور اقتصادی، فرهنگی وهنری که منافاتی با شئون ارزشی کانون نداشته باشد، فعالیت کند.

ماده56 -کلیه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده ویا صراحتی نداشته باشد تابع قوانین ومقررات لازم الاجرای کشور است.

ماده 57- اساسنامه کانون هر 6 سال یک بار بازنگری خواهد شد .

تبصره:اصلاح اساسنامه کانون پیش از موعد ، تنها در صورت درخواست کتبی  یک سوم از اعضا کانون  که تسلیم بازرس شده قابل بررسی است.بازرس موظف است در اولین مجمع عمومی این درخواست را به رای مجمع  بگذارد.

ماده 58 - این اساسنامه شامل  9  فصل،   58  ماده،    24 بند،   29  تبصره  و   8  صفحه در تاریخ                شانزدهم دی ماه سال یکهزار و سیصدو نو و چهار (16  / 10 / 1394) به تصویب مجمع عمومی کانون رسیده و از تاریخ مذکور در این ماده،کلیه قوانین و مقررات قبلی ومغایر با این اساسنامه و فاقد وجاهت قانونی است.   

 

شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران

Read 1918 times
More in this category: کارگروه ها »