آیین نامه صندوق تعاون و رفاه کانون

یکشنبه, 02 فروردين 773 03:25

آیین نامه صندوق تعاون و رفاه اعضای کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران

Written by 
Rate this item
(0 votes)

آیین نامه صندوق تعاون  و رفاه  اعضای کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران
بر اساس بند 1و 4 اساسنامه کانون و به منظور تامین بخشی از نیاز های رفاهی اعضاء و ارائه کمک های ضروری با پرداخت وام ، صندوق اعضای کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران بر اساس مقررات این آیین نامه تشکیل و اداره می شود .
ماده 1- نام صندوق تعاون و رفاه :
صندوق تعاون و رفاه کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران  به  اختصار صندوق تعاون نامیده می شود .
ماده 2- موضوع صندوق تعاون :
 اعطای وام به اعضای صندوق تعاون و مشارکت و همکاری  در تامین نیازهای مالی و رفاهی اعضا و انجام فعالیتهای  اقتصادی به نفع صندوق .
ماده 3- محل صندوق :
محل اصلی صندوق تعاون در دبیرخانه کانون مستقر است .
ماده 4- مدت فعالیت صندوق تعاون :
مدت فعالیت صندوق تعاون از زمان تاسیس نامحدود  است .
ماده 5- سال مالی صندوق تعاون :
سال مالی صندوق تعاون از اول فروردین ماه هر سال شروع و بیست و پنجم اسفند ماه همان
سال پایان خواهد پذیرفت . در پایان هر سال مالی رئیس صندوق تعاون گزارشی از عملکرد یکساله تهیه و به شورای مرکزی کانون ارائه می کند .
ماده 6- نحوه عضویت :
اعضای کانون می توانند با درخواست کتبی و پرداخت حق عضویت اولیه (ورودیه ) و مبلغ ثابت ماهانه (پس انداز ) به عضویت صندوق تعاون پذیرفته شوند .
ماده 7- سرمایه صندوق تعاون :
از سه منبع زیر تامین می شود .
الف – حق عضویت اولیه (ورودیه ) و ماهانه (پس انداز )
ب- تسهیلات بانکی یا اعتبارات دریافتی از سایر منابع
ج- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 8- ارکان صندوق :
صندوق تعاون دارای سه رکن زیر است :
الف – هیاَت امنا
ب- رئیس
ج – بازرس
ماده 9- هیات امنا صندوق تعاون :
هیات امنا ی صندوق تعاون کانون از سه عضو زیر برای مدت دو سال تشکیل می شود .
الف ) یک نفر رئیس شورای صندوق تعاون و همزمان رئیس صندوق تعاون کانون
ب) خزانه دار صندوق تعاون
ج) دبیر صندوق تعاون
تبصره 1- رئیس هیات امنا (موضوع بند الف )توسط شورای مرکزی کانون از بین اعضای کانون و خزانه دار و دبیر (موضوع بند ب و ج ) به پیشنهاد رئیس و موافقت شورای مرکزی کانون برگزیده می شوند .
تبصره 2- 20 روز قبل از پایان دوره هیات امنا ، شورای مرکزی کانون رئیس جدید هیات امنا و صندوق را بر می گزیند . رئیس جدید یک هفته قبل از شروع به کار باید اعضای دیگر هیات امنا را به شورای مرکزی کانون معرفی کند . چنانچه تا تاریخ شروع به کار رئیس جدید ، شورای مرکزی کانون اعلام نظر نکرده باشد ، رئیس هیات امنا با افراد مورد نظر خود فعالیت را شروع می کند .
تبصره 3- انتخاب و گزینش رئیس هیات امنا و صندوق ،فقط برای سه دوره متوالی و یا شش دوره منقطع امکان پذیر است . همچنین تغییر رئیس هیات امنا و صندوق قبل از انقضا مدت مذبور در اختیار شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران است .
تبصره 4- چنانچه رئیس هیات امنا صندوق تعاون به هر صورت از ادامه همکاری خودداری نماید ، شورای مرکزی کانون بلافاصله طبق تبصره 1ماده 9 یکی از اعضای کانون فیلمنامه نویسان را جایگزین خواهد کرد . چنانچه هر یک از اعضای هیات امنا نیز به هر دلیلی از همکاری خودداری نمایند ، رئیس صندوق تعاون طبق تبصره 1 و 2 ماده 9 فرد مورد نظر را جایگزین می کند .
ماده 10- وظایف و اختیارات هیات امنا صندوق تعاون :
10)1 – تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های صندوق و ارائه به شورای مرکزی کانون
10)2- تصویب دستورالعمل ها ، ضوابط ، شرایط استفاده و بهره برداری از وجوه صندوق در چهارچوب این آیین نامه ، با مشورت شورای مرکزی کانون
10)3- تعیین جرایم و دیر کرد و شیوه ی اتخاذ تصمیم با متخلفان مالی و اداری
10)5- تصویب هزینه سالانه صندوق
10)6- تصویب پرداخت وام به اعضای صندوق
10)7- تعیین مدت باز پرداخت وام
10)8- استماع و تایید گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به شورای مرکزی کانون
10)9- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که از طرف شورای مرکزی کانون و رئیس صندوق یا اعضای هیات امنای صندوق ارائه می شود .
ماده 11- جلسات هیات امنای صندوق با دعوت رئیس صندوق و هر ماه یک بار تشکیل می شود . تصمیمات شورای صندوق با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود .
ماده 12- جلسات هیات امنا با حضور هر سه نفر اعضا رسمیت می یابد . حضور رئیس هیات امنا برای رسمیت جلسات الزامی است .
ماده 13- وظایف رئیس صندوق :
13)1- اجرا و تصمیمات هیات امنا ی صندوق تعاون
13)2- مسئول اداره و تنظیم امور اداری ،اجرایی و مالی صندوق
13)3- تهیه و تنظیم برنامه ، بودجه و هزینه ی سالیانه صندوق
13)4- پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیات امنا
13)5- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق هر شش ماه یک بار و نیز در پایان سال مالی و ارائه به هیات امنا و شورای مرکزی کانون
13)6- امضاء چکها ،اسناد و اوراق بهادار و نامه ها
13)7- تهیه و تنظیم فرمهای لازم برای صندوق
13)8- اطلاع به بازرس جهت حضور در جلسات
13)9- وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص
تبصره : رئیس صندوق مسئول نگهداری اسناد و اوراق بهادار و ضمانتنامه های اعضا است
ماده 14- بازرس صندوق توسط شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان و ترجیحا از بازرسان کانون انتخاب می شود .
ماده 15- وظایف بازرس :
15)1- بازرس می تواند در جلسات هیات امنا بدون حق رای شرکتکند و با هماهنگی و بدون دخالت در امور اجرایی به اسناد و مدارک صندوق دسترسی داشته باشد .
15)2- ارائه گزارش در مورد تطابق یا عدم تطابق عملکرد هیات امنا ی صندوق و اعضای آن با این آیین نامه و ارائه هر گونه تخلف مالی و حقوقی به شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران و در صورت عدم توجه شورای مرکزی کانون ، ارائه گزارش به بازرس کانون و نیز به اعضای صندوق
15)3- پرداخت هر گون وجهی از صندوق به جز موارد ذکر شده در این آیین نامه به هر شخص حقوقی و حقیقی ممنوع است .
ماده 17- دستوالعمل پرداخت وام و شرایط بازپرداخت آن توسط هیات امنا مشخص می شود
تبصره 1- در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت نکرده باشد ، مبلغ حق عضویت و سپرده وی باید حداکثر طی مدت یک ماه به پیشنهاد رئیس صندوق و تایید هیات امنا ،عودت داده شود .
تبصره 2- در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت کرده باشد ، معادل وام دریافتی از وجوه پرداختی (اعم از سپرده و حق عضویت سالانه ) کسر گردیده و مابقی طبق تبصره یک پرداخت می شود .
ماده 18- انحلال صندوق از اختیارات شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان ایران است
ماده 19- در صورت انحلال صندوق ، هیاتی به انتخاب شورای مرکزی کانون ، پس از عودت حق عضویت و سپرده های اعضا در مورد دارایی ها و دیون صندوق تصمیم گیری می کند .
تبصره – در اجرای این آیین نامه حساب خاصی در یکی از شعب بانک توسط رئیس و خزانه دار افتتاح خواهد شد .
ماده 20- تعیین حق عضویت اولیه و نیز مقدار مبلغ واریزی ماهانه و همچنین مدت بازپرداخت و مبلغ ماهانه ی باز پرداخت ، هر ساله به پیشنهاد هیات امنا ی صندوق تعاون ،یا رئیس صندوق و با تصویب شورای مرکزی کانون صورت می گیرد .
ماده 21- اعضای هیات امنا و همه کسانی که در صندوق تعاون مسئولیتی به عهده دارند ، حقوقی برابر با سایر اعضای صندوق دارند و هیچ وجه تمایزی با سایر اعضا ندارند .
ماده 22- مسئول هیات امنا که رئیس صندوق نیز محسوب می شود ، نماینده قانونی صندوق تعاون در محاکم و مراجع قضایی و اداری و همچنین اقامه دعوی علیه اشخاص در مراجع ذکر شده و دفاعیات دعاوی علیه صندوق است .
ماده 23- چنانچه صندوق درآمدی داشته باشد ، متعلق به صندوق مذبور بوده و هزینه های تاسیس و اداره مربوط به آن از محل درآمد صندوق پرداخت خواهد شد و باقیمانده در آمد به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد .
ماده 24- تغییر در مفاد این آیین نامه به پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و یا رئیس صندوق و تصویب شورای مرکزی کانون صورت می گیرد .
ماده 25 – این آیین نامه در 25 ماده و 29 بند و  8 تبصره در جلسه مورخ 16/7/90 توسط هیات امنا به تصویب رسید .

 

 

 

Read 2872 times Last modified on شنبه, 09 خرداد 1394 23:46

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.